Ajdovščina

  1. 8 Ajdovščina, Ajdovščina
  2. 7 Kranj, Kranjski orli